Pro akcionáře

Představenstvo společnosti

SVUS Pharma a.s.

se sídlem Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1238/20a, PSČ 500 02, IČ 46504877

svolává řádnou valnou hromadu

která se koná 28.6. od 11hodin v sídle společnosti

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Výroční zpráva za rok 2022, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti.
 5. Návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 6. Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2023 ve smyslu §17 zák. č. 93/2009 Sb.
 7. Schválení:
 8. řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
 9. odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 10. benefitu pro člena DR
 11. auditora společnosti pro účetní období roku 2023
 12. Závěr.

Upozornění akcionářům

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář může vykonávat na valné hromadě svá akcionářská práva osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře (nebo jeho statutárního orgánu nebo členů jeho statutárního orgánu) na této plné moci musí být úředně ověřen a zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při registraci. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby, se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů; zástupce akcionáře, právnické osoby, je rovněž povinen předložit takové výpisy nebo jejich úředně ověřené kopie. Akcionář nebo jeho zástupce se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář nebo jeho zástupce předloží listinné akcie ke kontrole a zapsání jejich čísel při zápisu do listiny přítomných. Předložení akcií může být nahrazeno prohlášením (výpisem) osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. Z výpisu v takovém případě musejí být jasně zřejmá čísla uložených listinných akcií. Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Výroční zpráva společnosti včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.   

Stanoviska PAS dle §407, odst. 2 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

k bodům pořadu jednání schvalovaným v bodě 7 VH :

–        PAS navrhuje schválit účetní závěrku společnosti za rok 2022 ověřenou auditorem

–        PAS navrhuje schválit vypořádání HV za rok 2022 tak, že hospodářský výsledek – ztráta bude v plné výši 31 278 633,82-Kč převedena na účet neuhrazených ztrát a uhrazena ze zisků příštích období

–        PAS navrhuje schválit odměňování členů PAS a DR společnosti ve stejné výši uvedené v platných smlouvách o výkonu funkce

–        PAS navrhuje schválit jako auditora účetní závěrky pro rok 2023 společnost HZ Plzeň s.r.o.

Představenstvo společnosti